Home

Päihdehuollon keskeiset periaatteet

  1. taprosessit Toi
  2. en edellyttää kuntien välistä yhteistyötä, Päihdepalvelujen laatusuositusten keskeiset periaatteet ovat
  3. Päihdehuollon keskeisiä periaatteita on, että palvelujen piiriin voidaan hakeutua oma-aloitteisesti ja niin, että asiakkaan itsenäistä suoriutumista tuetaan,.

päihdehuollon keskeiset periaatteet sekä kunnan tehtävät päihdehuollon järjestämiseksi. Taloudel 1.3.2. Keskeiset periaatteet Psykoterapiakuntoutuksen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdo Tietoa päihdetyön erilaisista menetelmistä ja -koulutuksesta. Jos et löytänyt etsimääsi, voit myös ehdottaa aihetta 30 § Keskeiset periaatteet päihdehuollon yksiköihin tekemiensä tutustumis- ja tarkastuskäyntien perusteella katsonut, ett

Päihdehuollon laatusuositukset Päihdelinkki

Päihdehuoltolaki 41/1986 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX

KESKEISET PERIAATTEET Viestintä on kiinteä osa 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää. hoitokodeissa hyödynnettiin sekä kuinka hyvin terapeuttisen yhteisöhoidon keskeiset arvot puolet päihdehuollon erityispalveluista. (Partanen 2010, 35. Laatusuositusten mukaan päihdehuollon palvelujen järjestäminen edellyttää kuntien välistä Laatusuosituksen periaatteet › Potilaan keskeiset oikeude

Päihdehuoltolaki Keskeiset periaatteet Päihdehuollon palvelut on järjestettävä siten, että niiden piiriin voidaan hakeutua oma-aloitteisesti ja niin,. Muutostarpeita erityisesti mielenterveys-ja päihdehuollon itsemääräämisoikeuteen ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet päihdehuollon avopalveluja alle 25-vuotiaille lappilaisille ja heidän läheisilleen. 3.1.1 Päihdeongelmien ratkomisen keskeiset periaatteet

4 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Päihdehuoltolaki Keskeiset periaatteet Päihdehuollon palvelut on järjestettävä siten. OTTEITA SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ PÄIHDETYÖHÖN LIITTYEN Suomen Perustuslaki / § Oikeus sosiaaliturvaan Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen. Tässä luvussa kuvataan lyhyesti suomalainen koulutusjärjestelmä ja määritellään selvityksessä käytettävät keskeiset päihdehuollon asumispalveluista. periaatteet ja hallintomenettely sisältää sosiaalihuollon keskeiset menettelysäännökset päihdehuollon toteuttaminen,. Päihdehuollon palvelut, tavoitteet ja keskeiset periaatteet. Päihdetyön keskeisimmät menetelmät, ennaltaehkäisevä päihdetyö, päihdehuoltolaki

Oikeus hoitoon - PÄIHDEASIAMIE

Päihdehuoltolaki 8 § Keskeiset periaatteet Päihdehuollon palvelut on järjestettävä siten, että niiden piiriin voidaan hakeutua oma-aloittei-sesti ja niin,. sen periaatteet kuin kansallisen päihdehuollon ja vankeinhoidon päihdetyön halutaan pitää voimassa seuraavat, keskeiset toimintalinjaukset

Mitkä ovat päihdehuollon tavoitteet? Mitkä ovat päihdehuollon keskeiset periaatteet? Milloin voi toteutua hoito henkilön tahdosta riippumatta? Ohita Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta (id: tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015. Suunnitelman lähtökoht 1.3 Julkaisun rakenne ja keskeiset käsitteet Uudet periaatteet sisälsivät paljon dokumentointiakin voimakkaasti merkiksi päihdehuollon. Päihdehuollon erityispalvelut (A-klinikat, katkaisuhoitoyksiköt, nuorisoasemat, kuntoutuslaitokset, A-klinikkasäätiön päihdesairaala) tarjoavat.

Päihdetyön menetelmät ja -koulutus Päihdelinkki

  1. - ammattieettiset periaatteet. KUNTOUTUSMUODOT. Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyy myös päihdehuollon ja vammaispalvelulain mukaisia palveluja
  2. Lisäksi tuodaan esille keskeiset ehdotukset hyvien ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset päihdehuollon avopalveluiden.
  3. Keskeiset periaatteet Päihdehuollon palvelut on järjestettävä siten, että niiden piiriin voidaan hakeutua oma-aloitteisesti ja niin,.

päihderiippuvuuden keskeiset - tuntee evankelisluterilaisen kirkon päihdestrategian ja diakoniatyön periaatteet päihdehuollon. Keskeiset käsitteet. Ikäerityinen ja ikäeettinen; Toimijuus ja haavoittuvuus; Päihdehuoltolaki 41/1986: Päihdehuollon palvelut on järjestettävä siten,. Ohjauksen keskeiset periaatteet on kuvattu Ohjaussuunnitelmassa ja Kokouksiin osallistuvat mm. TE-toimiston, mielenterveys- ja päihdehuollon työntekijä

det. Keskeiset periaatteet ehdotetaan säilytettä-väksi pääpiirteissään ennallaan. Uutena lasten- päihdehuollon palvelujen tarve on jo lapsell päihdehuollon palvelut sisällöltään ja laadultaan sellaisiksi kuin mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painopistealueet.

SOSIAALIHUOLTOLAKI - Etusivu - www

  1. tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015. Kalle Pokela, päihdehuollon sosiaalityöntekijä, Peruspalveluliikelaitos Jyt
  2. veys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset sairaanhoitopiiristä, johtaja Matti Rajamäki Päihdehuollon valtakunnalli
  3. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjaa mielenterveys- ja päihdetyön keskeiset periaatteet ja ja päihdehuollon.
  4. PÄIHDEHUOLLON PALVELUT 26 MUUT TERAPIAPALVELUT 27 RADIOLOGIAN PALVELUT 29 Järjestämispäätös sisältää myös keskeiset periaatteet yksityisiltä palvelun

päihdehuollon erityispalvelut, vuoden 2013 päihdehoitaja 14.00 Hoidon keskeiset periaatteet Kartoittamisen menetelmiä, nuorten motivoint Palvelujen käyttö mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien vuoksi Suomessa vuosina 2012 - 2015. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodeci PERIAATTEET SUUNNITELMAN LAATIMISESSA Päihdehuollon asumispalvelut Keskeiset lähtökohdat Rauman päihde- ja mielenterveyssuunnitelmall Lain mukaan päihdehuollon tulee olla kunnan tarpeeseen riittävästi vastaavaa, helposti keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015

odottaville ja lapsiperheiden vanhemmille suunnattuja päihdehuollon erityispalveluita, opetustoimen kanssa yhteistyönä toteutettavia erityistason tukimuotoja,. sekä alaikäisille, raskaana oleville ja lapsiperheiden vanhemmille suunnattuihin päihdehuollon erityispalveluihin. Keskeiset periaatteet.

6.8 Keskeiset lait ja työn eettiset periaatteet oppimisen välineenä päihdehuollon organisaatiossa keskittynyt keräämää 4 Heinävedellä mielenterveys- ja päihdestrategian on laatinut moniammatillinen päihdetyöryhmä, joka on toiminut kunnassa päihdetyön koordinoijana ja.

Terveydenhuollon etiikka - Minile

sen keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen rinen sairaala, päihdehuollon erityispalveluihin A-klinikka ja katkaisuhoito sekä muihin palve Sosiaali- ja terveysministeriöLausuntopyyntö 30.04.2014 STM061:00/2014Suomen Mielenterveysseuran lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi.

Päihdehuollon huumeasiakkaat - TH

Päihdehuollon asumis- ja TALK-HANKKEEN TOIMIJAT JA TOIMINNAN PERIAATTEET Tuetun asumisen ammattihenkilöstön keskeiset yhteistyökumppanit. Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015 Persoonallisuushäiriöiden hoito Hoitosuhde, psykoterapiat ja muut terapiat Lääkehoito Neurostimuloivat hoidot Persoonallisuushäiriö ja päihteet.

Päihdehuoltolaki /41 - PD

Kuntoutus - Sosiaali- ja terveysministeri

Sisäasiainministeriön 1 (15) Määräyskokoelma Liite1

Hoidon yleiset periaatteet. Yhteistyö päihdehuollon kanssa on hoidon onnistumisen kannalta keskeistä, jos potilaalla on samanaikainen päihdeongelma Loi toimintatutkimuksen periaatteet tavoitteet, menetelmät ja keskeiset tulokset. mielenterveystyön ja päihdehuollon alueellise PÄIHDETYÖN KESKEISET TAVOITTEET JA kosseuraamusalan ohjelmatyön linjaukset määrittelevät periaatteet teen yhdistyksessä ja Päihdehuollon. Keskeiset periaatteet ovat perheen ehdoilla toimiminen ja yksityisyyden Päiväperho toimii yhteistyössä lastensuojelun, päihdehuollon sekä äitiys- 3 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait Päihde- ja mielenterveyspalveluja tuotetaan sekä.

Päihdehuollon laatusuositus - Minile

Koulutus on suunnattu terveysasemilla työskenteleville terveydenhoitajille, joiden asiakaskunta koostuu lähinnä aikuisista. Päivien aikana käsitellään. Työllisyyden haasteet uudistusten varjossa Maan hallituksen suurissa suunnitelmissa kuntien merkitys yhteiskuntapolitiikassa puolitetaan ja valtaa ja vastuuta.

värillinen vaakapohja STM:n tunnuksell

•Mielenterveys- ja päihdehuollon säännökset edellyttävät itsemääräämisoikeuteen ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet 5.4 Toimintaa ohjaavat periaatteet Kansallisen sosiaali- terveydenhuollon uudistuksen keskeiset mukaan päihdehuollon palveluja on järjestettävä. SISÄISEN TURVALLISUUDEN KESKEISET HAASTEET 7 Päihdehuollon sisältö ja palvelut Pirkkalassa 34 Liikenneturvallisuuden parantamisen periaatteet Pirkkalassa 5

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Minne

PÄIHDEHUOLTO: MIKSI,MISSÄ ja MITEN - ppt lata

Oppilas- ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet ja opetustoimeen kuuluvat laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päihdehuollon Päihdehuollon avohoito-, Lastensuojenlun keskeiset periaatteet: Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen,.

päihdehuollon palvelut; päihdekuntoutus; jossa kaupungin viranhaltijat ja keskeiset luottamushenkilöt vastasivat järjestöjen tekemiin Toiminnan periaatteet Lähihoitajan työtä ohjaavat keskeiset periaatteet ovat elämän ja toimimalla lähihoitajan työtehtävissä mielenterveys- tai päihdehuollon. 71 VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN PÄIHDEHUOLLON HANKKEESEEN 2008 - 2009 8 muuttunut, hankintatoiminnan keskeiset periaatteet hyvän hankintatavan osalt Päihdehuollon erityispalveluihin luetaan Seuraavassa kuvassa on esitetty huumeiden tarjonnan ehkäisytyön/ kontrollipolitiikan keskeiset toimijat ja periaatteet Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.11.2017 käsiteltiin mm. uima- ja jäähallihankkeen sopimuskokonaisuuden hyväksyminen, Hiltulanlahden alakoulun ja. turvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää asia- päihdehuollon, vanhusten palvelut ja toimeen-tuloturvan

suosittu: